Het college stuurt het jaarverslag en programma VTH ter beoordeling naar de provincie
Utrecht. Het gaat om de verantwoording van de taken die de gemeente uitvoert op het gebied
van Vergunningverlening,Toezicht en Handhaving (VTH) in het fysieke domein. Onder
“fysiek domein” verstaan we hier ruimtelijke ordening, bouwen, archeologie, monumentenzorg
en milieu. Belangrijk is dat dit een procesbeoordeling betreft: wij werken volgens een
risicoanalyse en monitoren en evalueren onze doelstellingen Zo is voor Bunschoten
bijvoorbeeld constructieve veiligheid en het omgaan met asbest van belang en proberen we
handhaving te voorkomen door bemiddeling, mediation en preventie. De opzet van het
verslag en programma is geactualiseerd. In het najaar wordt de complete actualisatie van het
VTH-beleid (inclusief aanpassing aan de Omgevingswet) ter besluitvorming aan de raad
aangeboden

Vorig artikelWeigering omgevingsvergunning Settels roofvogels
Volgend artikelKoop grond ten behoeve van project Laakzone