Waarnemingen (256e keer, start maandelijkse tellingen 7 juli 2001) rondom de plasjes van Vitens aan de Westdijk in Bunschoten op zaterdag 1 oktober 2022 van 09.00 uur tot 10.00 uur. Het was op de dijkhalf bewolkt, zuid 3 Beaufort, een flinke bui van 15 minuten, ongeveer 12 ºC, opkomst 5 personen. Totaal 41 soorten en 176 vogels geteld. Het totaal aantal soorten in ruim 21 jaar is nu 161 soorten en dit jaar zijn 84 soorten geteld.

Hier de lijst van deze maand: Fuut (6), Dodaars (1), Aalscholver (9), Blauwe Reiger (4), Grote Zilverreiger (1), Knobbelzwaan (2), Brandgans (1), Grauwe Gans (25), Grote Canadese Gans (1), Krakeend (22), Kuifeend (2), Slobeend (4), Smient (6), Tafeleend (1), Wilde Eend (17), Wintertaling (3), Torenvalk (1), Meerkoet (10), Waterhoen (1), Grote Mantelmeeuw (1), Kievit (5), Kleine Mantel­meeuw (1), Kokmeeuw (10), Watersnip (1), Zilvermeeuw (1), Holenduif (2), Houtduif (2), IJsvogel (1), Boeren­zwaluw (5), Ekster (1), Gras­pieper (5), Huiszwaluw (3), Kneu (1), Oeverzwaluw (4), Put­ter (2), Rietgors (3), Spreeuw (6), Vink (2), Witte Kwikstaart (1), Zwarte Kraai (1).

Vorig artikelHerfst
Volgend artikelGezamenlijke GFT containers