Het college stemt in met de inzet van voor- en vroegschoolse projecten en activiteiten voor 2023. Het doel is om bij kinderen onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal te voorkomen en te bestrijdenzodat alle kinderen zonder taalachterstand aan de basisschool (groep 3) kunnen beginnen. Daarnaast worden extra activiteiten ondersteund voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (veelal anderstalige leerlingen). In Bunschoten wordt al een kwalitatief aanbod voorschoolse educatie gegeven en worden er diverse activiteiten en projecten op dit terrein uitgevoerd. Dit wordt gecontinueerd en past in de wet- en regelgeving hierover.
Daarnaast wordt beoogd – mede door deze inzet – laaggeletterdheid onder de inwoners te voorkomen, respectievelijk terug te dringen.
Het betreft een inzet van een bedrag van in totaal € 681.971, -. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar (specifieke uitkering).

Vorig artikelEvert Hoolwerf wint marathontitel
Volgend artikelVan LOS naar Eemland1